آیا کسی هست ؟

و چه کسی می داند عمق دلتنگی را

                                                     همچو اقیانوس که برآن هیچ متنهایی متصور نیست

وچه کسی درک می کند این دردرا

                                                     دردماندن، وجودی که هم هست و هم نیست

و چه کسی یاد خواهد داد پرواز را

                                                     در روزگاری که نه صید، نه قفس جرم نیست

و چه کسی می پوید شور را

                                                     در هنگامه ای که انتظار را پایانی نیست

و چه کسی می فهمد غم رفتن ولی نرسیدن را

                                                    وقتیکه جاده ناهموار است و مقصد معلوم نیست

و هان چه کسی خواهد جست عشق را

                                                    در این زمانه که از هر کران اندوه جاریست

/ 1 نظر / 21 بازدید
eliz

عالی بود...ممنون و هان چه کسی خواهد جست عشق را در این زمانه که از کران اندوه جاریست