غم دل

غمی دارم در این سینه من امشب

                                                  فغانی در دلم بنشسته امشب

گره افتاده در کارم، به هرچیز

                                                 من از حل معما عاجز امشب

زبس بستم به روی خود در نوش

                                               کنون نوش از برایم نیش است امشب

ندانم از چه دلتنگم به هر چیز

                                            زدلتنگی خود زارم من امشب

وگر ننویسم این آه دلم را

                                           زدست خود کنم فریاد امشب

/ 1 نظر / 4 بازدید
محمد

ظاهراً هرچند می خندم ، درونم شاد نیست باد اگر در غبغبم دیدی به جز غمباد نیست وضع من از منظر علم روانکاوی بد است مشکلات جسمی ام اما به ظاهر حاد نیست مثل شهری جنگی ام که سال ها بعد از نبرد بازسازی گشته اما باز هم آباد نیست بستگی دارد که از « زندان» چه تعریفی کنیم هیچ کس در هیچ جای این جهان آزاد نیست زود دانستند این دنیا تماشایی نبود کس از آغاز تولد کور مادرزاد نیست حتم دارم تا شکوه کاخ ساسانی به جاست گوشه ای از چشم شیرین قسمت فرهاد نیست