خانه و سکوت

شب است و سکوت بر این خانه فریاد می زند

                                                               عشق است و دل بر او ناله می کند

عقل است و منطق آن شیهه می کشد

                                                             جان است و چشم بر آن مویه می کند

جسم است و پیکری نحیف که بر خاک می زند

                                                            روح است و وسعتی بلند که پرواز می کند

من است و شب و عشق و عقل و جان و جسم و روح که بی رحم می تنند

او است و نور و مهر و ره و عافیت و رحمت وجود که بی دریغ می دهد

/ 1 نظر / 6 بازدید
پیام

زیبا بود کاش عقل عذاب روح و سکوت عذاب عشق نبود.