زمین

زمین به طرز شگفت آوری گرد است. کاش همه این مدور بودن را باور کرده بودیم.

شاید اگر گالیله در این زمانه بود حرف خود را پس می گرفت و می گفت "زمین مسطح است"

هر چه می اندیشم خطی بودن زمین بهتر است از گرد بودن آن.

اگر زمین صاف بود، رسیدنی بود، شروعی بود، پایانی بود.

لازم نبود همه روزه تکرار را تجربه کنیم ...

گردش روز و شب را و همه ساله فصل ها را به تکرار سپری .

شاید اگر زمین صاف بود می شد که نشان گذاری نمود تا که ره رفته را چند باره نپیمود.

ولی زمین گرد است ... آدم به آدم می رسد ولی آدم به خودش نمی رسد

روز و شب پی در پی و فصل به فصل  و سال به سال و گذار عمر و سرابی که اسمش مقصد است و

                   انسانی که در این کویر مدور پیاپی از عطش وصل در گذار و آشفته است

و زمین به طرز دهشتناکی گرد است و موجوداتی مجذوب این کره گردون، جذبه ای پوچ به عمیق ترین نقطه این توپ گرد.

به قطع اگر نیوتن هم در این زمانه بود قانون جذب را نفی می کرد

شاید اینگونه سیب به زمین نمی افتاد و آگاهی جاری نمی شد

شاید هنوز آدم مانده بودیم و جذب این کره مدور نشده بودیم

آه زمین ! کاش مسطح بودی و غیر جذاب

                                و می دیدی که چگونه سیب سرخ معلق می ماند و آدمیان آدم.

/ 0 نظر / 42 بازدید