عشق نافرجام

نگاهت را به چشمم سرمه کردی، از برم رفتی

                                                    صدایت را به گوشم چنگ کردی، از برم رفتی 

توقامت را برایم راست کردی، از برم رفتی

                                                              برایم نغمه از آغاز کردی، از برم رفتی

توهمچون خواب خوب صبحگاهی، ازبرم رفتی

                                                             به مانند سرابی در بیابان، ازبرم رفتی

خیالت رابه قلبم حک نمودی، از برم رفتی

                                                   تو ذهنم را به خود آغشته کردی، از برم رفتی

ندادی جرعه ای از جام وصلت، از برم رفتی

                                                     تو حتی این مرا عاشق نمودی، از برم رفتی

/ 0 نظر / 20 بازدید