در تمنای وصل

نسیمی کز سرکوی تو آید کجاست

                                                صبایی مژده وصل تو آردکجاست

به رویا نقش رخ دیدم به آب

                                               امامی سراسر جلوه تو آرد کجاست

بپیمودن راه تو بس خطیر

                                            چراغی در این ره کند روشنم پس کجاست

دراین بزمگه کوته زمان

                                            شرابی کند مست تو پس کجاست

برفتم به مسجد کنم سجده ات

                                            صلوتی که باشد سراسرسجودآن کجاست

به عزم رسیدن به مقصود و یار

                                           طریقت گشاکو و مکتب کجاست

به وقت سحر گفتمی طی کنم راه تو

                                            ولی همره و یار من پس کجاست

/ 0 نظر / 19 بازدید