در طلب تو

جانا به تو محتاجمُ، می دانی و می دانم

                                                                   به حریم تو پریشانمُ، می دانی و می دانم

صنما حسرت دیدار تو رادارمُ، می دانی و می دانم

                                                  سِحر آن لعبت زیبای تو را خواهمُ، می دانی و می دانم

مونسا عافیت مَحفِلم از ُحرمْ تو، می دانی و می دانم

                                                                     زینتش ذکر مدام توُ، می دانی و می دانم

نفسا عِطر وجود تو به دَمْ هر دَمْ، می دانی و می دانم

                                                               به جز این بازدَمم بی دَمْ، می دانی و می دانم

الها شوق دیدار تو لبریز وجودمْ، می دانی و می دانم

                                                       همه شب میل به وصلت اَملمْ، می دانی و می دانم

/ 0 نظر / 15 بازدید