همسفر

هر که شد رهرو عشق همسفر یاربماند

                                                         وانکه این کار ندانست دراغماض بماند

در ره عشق نه هرکس بتواند رفتن

                                                      بلکه آنکس بتوانست که در او کبر نماند

رهرو عشقی اگر این من خود بیرون کن

                                                      هرکه این کار ندانست وسط راه بماند

تو اگر اهل دلی عشق بورز

                                                    گرنه ای طالب عشق بردلت ابطال بماند

گر دراین ره تو شوی دور زموعود وصال

                                                    یادیاربردل تو مرحم احوال بماند

هر که شد از بر معشوق شهید

                                                   او نمرده است و در این ره بر او یار بماند

/ 0 نظر / 22 بازدید