قربت

همه جا غربت است تا به قربت تو گم شوم
همه وقت محنت است تا به خلوت تو شاد شوم
همه کس زحمت است تا به درگه تو هست شوم
همه چیز کثرت است تا به وحدت تو وصل شوم

/ 1 نظر / 18 بازدید