سیگار

سیگاری روشن بر گوشه لب

خاطراتی غبار آلود به گَسی طعم دخانیات که دود می شود و

می رود 

ناگهان هوای خنده می زند به سرم

                                       مست و سر خوش می شوم با جامی ازعرقیات

سبک سرانه می جهم به هر طرف

                                         به باد می دهم من آن همه معاهدات، مذاکرات، مناسبات

 شبانه می روم از این اتاق خلوت

                                   به ویرانه می کشدم این سکوت و غربت

حزین و سرد چو سنگ کوهستان

                                                 آب می شوم در این سرای بی عشرت

/ 0 نظر / 19 بازدید