درمانده

سزد آیا کسی چون من در این گردون فرو ماندن

                                                                    دراین دنیا کسی چون من به کار خود رها ماندن

بدانم عیب کارم را ولیکن به نهان ماندن

                                                                 که گر گویم به کس گوید:"تو را این به که درماندن"

/ 0 نظر / 4 بازدید